Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju z dnia 25 marca 2022 r.


W dniu 25 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył, jako zaproszony gość, Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.  Tematyka posiedzenia obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, sprawy terenowo- prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczej, sprawy organizacyjne i różne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji Prezes Okręgu nawiązał do posiedzeń Krajowego Zarządu PZD w miesiącu marcu i podjętych na tych posiedzeniach decyzji i uchwał, zachęcając do zapoznania się z informacjami z posiedzeń zamieszczonymi na stronie internetowej PZD. Poza tym OZ Sudecki omawiał funkcjonowanie i kontynuowanie realizacji statutowych zadań z zachowaniem terminów wszelkich wydarzeń związanych z działalnością PZD w Okręgu Sudeckim w kontekście remontu siedziby biura Okręgu Sudeckiego PZD.

W zakresie spraw terenowo-prawnych OZ Sudecki podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków zwrócenia Gminie Bielawa niezagospodarowanej części terenu ROD „Wolność” w Bielawie. zatwierdzenia warunków zwrócenia Gminie Świebodzice niezagospodarowanej części terenu ROD „Predom-Termet” w Świebodzicach, wszczęcia postępowania w sprawie zwrócenia Gminie Boguszów-Gorce niezagospodarowanej części terenu ROD „Jutrzenka” w Boguszowie-Gorcach, wszczęcia postępowania w sprawie zwrócenia Gminie Boguszów-Gorce niezagospodarowanej części terenu ROD „Halniak” w Boguszowie-Gorcach.

Następnie OZ Sudecki przyjął sprawozdanie z czasowych zajęć terenów ROD Okręgu Sudeckiego w 2021 roku, z którego wynika, że czasowymi zajęciami objęto teren 8 ROD ogółem o pow. 0,90 ha.

W toku obrad OZ Sudecki omawiając kwestie kampanii sprawozdawczej  przyjął informację o przeprowadzeniu 7 walnych zebrań, które wypełniły statutowe obowiązki, dla których zostały zwołane.

W sprawach organizacyjnych, stosownie do uchwalonego przez OZ Sudeckiego programu pracy i zadań związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2022 omówiono przygotowania do przeprowadzone narad szkoleniowych dla organów ROD, z udziałem  członków zespołu do obsługi walnych zebrań.

W dalszej kolejności OZ Sudecki zatwierdził 20 uchwał Zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej.

W sprawach różnych omawiano m.in. sprawy wewnątrz ogrodowe, funkcjonowanie organów ROD, kwestie remontu i modernizacji infrastruktury PZD, w tym zatwierdzono oferty dot. wykonania remontu biura OS PZD.

Ponadto, na wniosek Zarządu ROD „Szafran” w Kłodzku, OZ Sudecki przyznał srebrną odznakę  „Zasłużonego Działkowca” , a także podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania 3 wniosków Zarządu ROD „Szafran”  skierowanych do Krajowego Zarządu PZD o nadanie złotej odznaki „Zasłużonego Działkowca”.

Lidia Miszta

St. inspektor OS PZD