Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

CO TO JEST PZD

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4695 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 906 887 działek o łącznej powierzchni 40 988 ha (stan organizacyjny na 31.12.2015 r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.

Czym są rodzinne ogrody działkowe (rod)?

Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielony obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Tak więc poza wykorzystywaniem ich do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią również funkcje:

ekologiczne:

 • Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu
 • Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia
 • Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka

socjalne i zdrowotne:

 • Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby
 • Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

społeczne i edukacyjne:

 • Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa
 • Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie
 • Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

 

Polski Związek Działkowców działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych . Ustawa, uchwalona w trybie inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 900 000 Polaków, jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Ustawa zawiera regulacje skutecznie zabezpieczające istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce oraz nadające działkowcom szereg praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych praw działkowców należą:

 • prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;
 • prawo do korzystania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;
 • prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;
 • prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;
 • prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;
 •  prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
 • prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;
 • prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi ­ po stronie gmin ­ określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Kim są polscy działkowcy?

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku badania pokazały, że środowisko polskich działkowców jest bardzo zróżnicowane. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Polscy działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat spędzają aktywnie czas na działkach w ROD, wykorzystując ją zarówno w sposób praktyczny, a więc pod uprawę zdrowych i tanich owoców i warzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spędzania czasu w domu.

Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

 

PZD członkiem Biura Międzynarodowego

Polski Związek Działkowców jest od 1990 r. członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Wyrazem docenienia roli i znaczenia polskiego ruchu działkowego w Europie było zorganizowanie  w 1999 r. przez Polskę Międzynarodowego Seminarium Działkowców. Z kolei w 2007 r. odbył się w Krakowie XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Jego tematem była przyszłość ogrodów działkowych w Europie. W latach 2005-2008r. przewodnictwo w Międzynarodowym Biurze pełnił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

UCHWAŁA
III PLENUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
w sprawie ustalenia Godła Związku

Na podstawie upoważnienia zawartego w rozdziale XIV Uchwały IX Zjazdu Delegatów POD oraz zgodnie §67 lit. f Statutu PZD, III Plenum Krajowej Rady PZD ustala jako godło Związku stosowany od wielu lat przez organizacje pracowniczych ogrodów działkowych symbol polskich działkowców w formie rysunku stylizowanego słonecznika. W przyjętym godle w miejsce dotychczasowego skrótu POD zostanie umieszczony aktualny skrót nazwy Polskiego Związku Działkowców „PZD”.

Godło powinno być wykonane w kolorze żółtym na tle zielonym tj. w kolorach stanowiących barwy Polskiego Związku Działkowców. Równocześnie Plenum stwierdza, że ustanowione godło posiada bogate tradycje jako symbol organizacji zrzeszającej polskich działkowców.

Godło powyższe po opracowaniu graficznym będzie zamieszczane na sztandarach Związku, znaczku organizacyjnym, na odznakach dla zasłużonych działkowców, odznakach honorowych, drukach i wydawnictwach Polskiego Związku Działkowców.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III Plenum Krajowej Rady PZD

(Biuletyn Informacyjny nr 2/1982)

HYMN POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW „ZIELONA RZECZPOSPOLITA”

UCHWAŁA Nr 10/XXI/2011
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:

§1

 1. Ustanowić utwór pt. „Zielona Rzeczpospolita” hym­nem Polskiego Związku Działkowców.
 2. Słowa i muzyka (nuty) stanowią załącznik do niniej­szej uchwały.

§2

Hymn Polskiego Związku Działkowców winien być wykonywany podczas oficjalnych uroczystości związkowych, obrad organów Związku (zjazdy, kongres) oraz uroczystości i świąt działkowych – rocznice ROD, dni działkowca itp.

§3

Hymn PZD może być wykonywany przez orkiestrę na podstawie zatwierdzonej niniejszą uchwałą muzyki oraz może być odtwarzany z nośników elektronicznych według aranżacji i wykonania zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 WICEPREZES                                                                            PREZES
/-/ Wincenty KULIK                                                     /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

„Zielona Rzeczpospolita” słowa Zofia Drwęska-Doeringowa

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita!

Zachęcamy do pobrania pliku zawierajacego tekst Zielonej Rzeczpospolitej wraz z zapisem nutowym!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress