PZD – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju

W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, w tym informację z zebrania Krajowej Rady PZD, sprawy terenowo-prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, sprawy ogrodnicze, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne oraz różne.

Realizując porządek obrad OZS przyjął informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 20 marca 2019 r. Okręgowy Zarząd Sudecki uznał, że posiedzenie KR PZD było bardzo obszerne i obejmowało bardzo ważne i trudne tematy: informację nt. przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019, przyjęcie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD, zwołanie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ustalenie liczby delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, ocenę dotychczasowych działań analizę przeznaczenia gruntów ROD w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz realizacje „Programu budowy  siedzib dla zarządów ROD”.

Podczas posiedzenia OZ Sudeckiego przekazano uczestnikom informację z KR PZD w sprawie uwzględnienia przez Senat RP postulatów działkowców i wprowadzenia poprawek do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, po czym ustawa wraz z poprawkami wraca ponownie pod obrady Sejmu w dniu 3 kwietnia br.

Okręgowy Zarząd mając na względzie znaczący wpływ pisemnych wystąpień ze strony środowiska działkowców na decyzję podjętą przez Senatorów RP, wystosował apel do Marszałka Sejmu RP o uwzględnienie senackiej poprawki z dnia 21 marca br. do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. skrócenie terminu do składnia wniosków roszczeniowych do 1 roku od dnia jej wejścia w życie.

W zakresie spraw terenowo- prawnych Okręgowy Zarząd podjął 2 uchwały w sprawach zwrotu niezagospodarowanych działek geodezyjnych przez ROD Gminie Wałbrzych, pozytywnie rozpatrzył wnioski inwestorów o czasowe zajęcia terenów 5 ROD oraz zatwierdził sprawozdanie z czasowych zajęć zakończonych w 2018 roku.

W dalszej części obrad Zarząd przyjął informację nt przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego. Do  końca marca br. przeprowadzono 52 zebrania, w tym 1 konferencja delegatów i wszystkie zebrania wypełniły statutowe cele wyboru organów ROD, delegatów na okręgowy zjazd, rozliczenia się z działalności Zarządów ROD za rok 2018 oraz za kadencję, przyjęcia planów na rok następny i na kadencję, uchwalenia opłat ogrodowych. Zmiany w składach organów ROD i funkcji prezesa zarządu ROD miały miejsce w 7 ROD.

Kolejnym tematem było wytypowanie działkowców i ROD Okręgu Sudeckiego do udziału w konkursach krajowych. Okręgowy Zarząd wytypował ROD „Uzdrowisko” w Polanicy Zdroju i ROD „Relaks” w Świdnicy do konkursu „Wzorowy ROD Roku 2019”, natomiast do konkursu „Wzorowa Działka Roku 2019” wytypował 2 działki, z ROD im. „Ks. Bolko” w Świdnicy i ROD „Relaks w Świdnicy. Okręgowy Zarząd przyjął także informację w sprawie zaplanowanego szkolenia wyjazdowego organizowanego przez Okręg Sudecki dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej połączonego ze zwiedzaniem do ogrodu japońskiego oraz szkółki i ogrodów ozdobnych w Radkowie.

W sprawach finansowych przyznano dotację z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji OS w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na elektryfikację ROD oraz pozytywnie zaopiniowano wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD na powyższe zadanie.

Okręgowy Zarząd wraził zgodę w formie stosownej uchwały na zatwierdzenie umów dot. udostępniania majątku Związku pozostającego w dyspozycji ROD w celu czerpania dochodów oraz podjął 6 uchwał w odniesieniu zatwierdzenia uchwał zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej.

W toku obrad  Okręgowy Zarząd po przeprowadzeniu oceny realizacji podstawowych obowiązków statutowych rodzinnych ogrodów działkowych podjął uchwałę w sprawie połączenia ROD „Zachód” i „Wolność” w Bielawie.

W zakresie spraw różnych Okręgowy Zarząd przyjął informację w sprawie realizacji „Programu budowy siedzib dla zarządów ROD w Okręgu Sudeckim” oraz podjął decyzję o ufundowaniu pucharu okolicznościowego dla ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie z okazji 35 istnienia Ogrodu.

Lidia Miszta

St. Inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress