Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju w dniu 27 kwietnia 2023 r.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD Piotr Piątek. W posiedzeniu uczestniczył, jako zaproszony gość, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pan Ryszard Burzyński.

Tematyka posiedzenia wynikała z realizacji planu pracy oraz z aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców, a w szczególności obejmowała: sprawy terenowo-prawne, finansowe, oświatowe, organizacyjne oraz informację nt. tegorocznej kampanii sprawozdawczej ROD Okręgu Sudeckiego PZD,

W odniesieniu do aktualnej sytuacji OZ Sudecki omawiał m. in. sytuację wewnątrzorganizacyjną, a także realizację konkursu Agencji Restrukturyzacji o Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W zakresie spraw terenowo-prawnych OZ Sudecki rozpatrywał zagadnienia, w zakresie których podjął uchwały w sprawach jn.

  1. Wszczęcia postępowania w sprawie zwrócenia Gminie Boguszów-Gorce niezagospodarowanej części ROD „Jutrzenka” w Boguszowie-Gorcach
  2. Zaakceptowania warunków zwrócenia Gminie Ząbkowice Śląskie niezagospodarowanej części ROD „Wypoczynek” w Ząbkowicach Śląskich,
  3. Zaakceptowania warunków zwrócenia Gminie Piława Górna niezagospodarowanej części ROD „Zwycięstwo” w Piławie Górnej,
  4. Stwierdzenia faktycznej likwidacji części ROD „Przyszłość” w Mieroszowie z zastosowaniem specustawy drogowej,
  5. Potwierdzenia spełnienia przez Gminę Boguszów-Gorce warunków rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przekazania Gminie niezagospodarowanej części ROD „Halniak” w Boguszowie-Gorcach

OZ Sudecki przyjął do wiadomości sprawozdanie z zakresu gospodarki gruntami za 2022 rok, które przedłoży Okręgowej Radzie Sudeckiej PZD, celem zatwierdzenia.

OZ Sudecki wyraził zgodę na czasowe zajecie terenów ROD, podejmując uchwały w sprawie:

  1. Czasowego zajęcia nieruchomości ROD „Zachód” w Jeleniej Górze w celu przebudowy instalacji ochrony katodowej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia.
  2. Czasowego zajęcia nieruchomości ROD „Wiarus” w Jeleniej Górze w celu budowy przyłącza energetycznego.
  3. Czasowego zajęcia nieruchomości ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu w celu naprawy uziemień i zapewnienia skuteczności ochrony przeciwpożarowej sieci energetycznej.
  4. Czasowego zajęcia nieruchomości ROD „Barbara” w Boguszowie-Gorcach w celu modernizacji energetycznej linii napowietrznej.

Następnie OZ Sudecki przyjął informację w sprawie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych, z której wynika, że odbyła się większość zebrań oraz wypełniły one wymogi statutowe. Ponadto OZ Sudecki udzielił zgody na przesunięcie terminów walnych zebrań po terminie statutowych tj. po 15 maja br. dla 2 ROD, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały.

W sprawach finansowych OZ Sudecki PZD przyjął plan kontroli ROD w zakresie finansowo- księgowy oraz pozytywnie zaopiniował 2 wnioski skierowane do Jednostki Krajowej PZD w sprawie przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na realizację zadań remontowych.

W zakresie spraw oświatowo- ogrodniczych omawiano konkursy krajowe i propozycje udziału w tych konkursach działkowców  i ROD z Okręgu Sudeckiego, poza tym OZ Sudecki podjął uchwały w zakresie ogłoszenia 3 konkursów okręgowych dla ROD i działkowców, tj. : „Najpiękniejszy ROD w roku 2023”, „Wzorowa Działka Roku 2023”, „Najpiękniejsza altana w roku 2023”.

Realizując porządek obrad OZ Sudecki podjął 7 uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej.

W sprawach różnych omawiano m.in. ufundowanie pucharów okolicznościowych dla ROD obchodzących jubileusze.

Lidia Miszta – St. inspektor OS PZD w Szczawnie- Zdroju

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress