Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD z zakresu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

Realizując zadania wynikające z planu zadań związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2023, Okręg Sudecki PZD opracował i wdrożył w lutym br. narady i szkolenia dla członków zarządów  ROD i członków komisji rewizyjnych ROD przy współudziale członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych, w skład którego wchodzą członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD, Instruktorzy SSI oraz pracownicy Biura OZS.

Prowadzący narady szczegółowo przedstawili zebranym cel i kompetencje walnego zebrania/konferencji delegatów, ze szczególnym zaakcentowaniem statutowego obowiązku zarządów ROD polegającym na przygotowaniu, zwołaniu i przeprowadzeniu  raz w roku walnego zebrania wszystkich członków PZD w każdym ROD. Przypomniano zebranym, że celem  walnego zebrania sprawozdawczego jest dokonanie rozliczenia się zarządów ROD z wykonania planu pracy, planu finansowego i przedstawienia propozycji w tym zakresie na rok następny.

Akcentowano także, iż walne zebranie jest najwyższym organem w ROD, posiadającym statutowe uprawnienia do zatwierdzania wysokości obciążeń finansowych działkowców, natomiast zarządy  ROD są organem wykonawczym i nie są uprawnionymi do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zadania uchwalone w planie pracy na walnym zebraniu. 

Następnie omówiono szczegółowo realizację przepisów związkowych, które regulują sposób wypełniania obowiązków statutowo-organizacyjnych przez organy ROD dot. przygotowania, zwołania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2023  z uwzględnieniem aktualnych problemów działkowców .

Podczas narad wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD Polskiego Związku Działkowców w 2023r. wraz ze wzorami druków do przeprowadzania tych zebrań, przyjętych i wprowadzonych uchwałą Nr 1/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych zgodnie z w/w Wytycznymi i wzorami oraz zgodniezapisami statutu PZD w zakresie  walnych zebrań uchroni  zarządy ROD od ewentualnego podważania prawomocności walnych zebrań i skarg na organy i struktury PZD.

W dyskusji, która się wywiązała podczas narad poruszano również sprawy wykraczające poza tematykę obsługi walnych zebrań, a mianowicie: stosowanie w praktyce obowiązującego prawa, sytuacja zewnętrzną i wewnętrzna działkowców, Ogrodów i PZD, problemy związane z usuwaniem odpadów z ROD itp.  Jednym z najistotniejszych tematów, który został przedstawiony zebranym było usprawnienie komunikacji pomiędzy zarządami ROD, a Okręgiem i Jednostką Krajową dzięki utworzonym w 2020 r. przez Krajowy Zarząd PZD skrzynkom elektronicznym dla wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w Polskim Związku Działkowców.

W odniesieniu do stawianych w dyskusji zapytań odpowiedzi udzielali zarówno działacze Okręgu Sudeckiego PZD, jak i uczestniczący w naradzie pracownicy Okręgu Sudeckiego.

Na zakończenie narad Prezes Okręgu Sudeckiego PZD podziękował obecnym za przybycie i uczestnictwo w naradzie.  Zachęcił wszystkich do wspólnej i owocnej pracy (nie tylko w zakresie obsługi walnych zebrań), a w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa zachęcił do ciągłego  kontaktu z pracownikami Biura Okręgu Sudeckiego w tym z radcą prawnym, którzy służą wszelką  pomocą w każdym zgłaszanym problemie i  temacie.

Frekwencja przedstawicieli ROD podczas narad wyniosła ponad 90% wszystkich ROD z Okręgu Sudeckiego PZD.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress