Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 26 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes OS PZD. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, sprawy terenowo- prawne, finansowe, organizacyjne i sprawy różne.

W pierwszej kolejności Prezes Okręgu nawiązał do sytuacji na rynku energii elektrycznej w kontekście zapisów do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023.

OZ Sudecki popierając propozycje PZD dot. wniesienia poprawek do ustawy
w zakresie jej dostosowania do specyfiki ogrodów działkowych, umożliwiającej działkowcom korzystanie z preferencyjnych cen za zużytą energię na działkach, które przyjął Senat, podjął swoje Stanowisko w sprawie objęcia działkowców ochroną przed radykalnym wzrostem cen energii elektrycznej. Stanowisko przekazano na ręce Pana Ireneusza Zyski – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz wszystkim posłom na Sejm RP z terenu działania Okręgu Sudeckiego PZD.

Następnie Okręgowy Zarząd omawiał udział ROD w konkursie ARMiR-u pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przyjmując jednocześnie informację w sprawie podpisania kolejnej umowy z dolnośląskim oddziałem ARMiR-u, w której beneficjentem grantu jest ROD „Karolinka”
w Jaworzynie Śląskiej.

OZ Sudecki po zapoznaniu się z wnioskami Zarządów ROD o przystąpienie do ww. konkursu podjął stosowne uchwały w sprawach:

  • wyrażenia zgody Zarządom ROD na udział w konkursie,
  • udzielenia pełnomocnictw substytucyjnych dla członków Zarządów ROD,
  • powołania jednostek odpowiedzialnych za realizację projektu w ROD 

W sprawach terenowo- prawnych OZ Sudecki podjął uchwały w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji części ROD, w związku z zastosowaniem specustawy drogowej oraz zatwierdzenia warunków zwrócenia gminom niezagospodarowanych części 2 ROD. Ponadto wyrażono zgodę na czasowe zajęcie terenu1 ROD.

Realizując porządek obrad OZ Sudecki przyjął informację w sprawie zebranej partycypacji na rok 2022 przedłożoną przez Główną Księgowa OS PZD, z której wynika, iż partycypację zrealizowano na poziomie podobnym, jak w latach poprzednich, poza tym udzielono dotacji dla ROD na wykonanie oświetlenia alejki.

W sprawach organizacyjnych, OZ Sudecki zapoznał się z wynikami badania skargi skierowanej do Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz protokołami kontroli zespołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przeprowadzonymi w ROD w zakresie organizacyjno- finansowym. W oparciu o wnioski z kontroli OZ Sudecki wydał stosowne zalecenia pokontrolne.  

Ponadto OZ Sudecki w toku obrad:

  • zatwierdził uchwały od Zarządów ROD dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej,
  • rozpatrywał odwołania od uchwał Zarządów ROD
  • omawiał sytuację w ROD Okręgu Sudeckiego
  • rozpatrywał skargę działkowca
  • podejmował decyzje w zakresie rozporządzania środkami finansowymi okręgu.

Lidia Miszta – St. insp. Okręgu Sudeckiego PZD


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress