PZD – Okręg Sudecki

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. W posiedzeniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył Prezes OZS PZD.

Tematyka posiedenia obejmowała:

  • aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku, w tym informację z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD,
  • sprawy terenowo-prawne,
  • spawy finansowe,
  • informację w sprawie kampanii sprawozdawczo wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku,
  • sprawy organizacyjne,
  • sprawy różne,

Realizując porządek obrad Okręgowy Zarząd przyjął informację z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 25 stycznia br. Podczas posiedzenia Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił ostatnie wydarzenia i konsekwencje, jakie mogą spowodować dla Związku i działkowców planowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niekorzystne zmiany w projekcie nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej”, a przede wszystkim przystąpienie przez samorządy terytorialne do prac nad nowymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W świetle tych wydarzeń, zdaniem Prezesa Związku, nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem walki w obronie ogrodów działkowych. W toku obrad Krajowa Rada PZD przyjęła sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD, poprzedzone badaniem dokumentów przeprowadzonym przez Krajową Komisje Rewizyjna. Następnie KR PZD przyjęła plany pracy dla Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na rok 2019, jak również przyjęła obowiązujący w 209 roku preliminarz finansowy Jednostki Krajowej PZD. Krajowa Rada PZD omawiała również sprawy związane z wprowadzeniem nowego funduszu celowego w ROD tj. funduszu amortyzacyjnego, który posłużyć ma na remonty zużywającej się infrastruktury ogrodowej, bowiem wizerunek nowoczesnego, otwartego i estetycznego ROD przemawia w obronie ROD w miastach.

W tej sytuacji OZ Sudecki postanowił wyrazić swój sprzeciw przeciwko proponowanym rozwiązaniom prawnym, stanowiącym realne zagrożenie dla istnienia ROD, podejmując stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Stanowisko zostało przesłane do Sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego oraz do Sejmowej Komisji Infrastruktury z prośbą o uwzględnienie w pracach parlamentarnych nad przedmiotowym projektem.

W sprawach terenowo-prawnych Okręgowy Zarząd Sudecki przyjął informacje dot. ROD w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium oraz w zakresie stanu organizacyjny OZ Sudeckiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Ponadto Zarząd podjął stosowne uchwały w sprawie zwrotu niezagospodarowanych części terenów ROD na rzecz gmin oraz wyraził zgodę na czasowe zajęcia terenów ROD.

OZ Sudecki, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, przyjął do wiadomości bilans i sprawozdania finansowe OS PZD za 2018 rok wraz z oceną Komisji w sprawie przedstawionych sprawozdań finansowych, do przedłożenia na posiedzeniu plenarnym Okręgowej Rady Sudeckiej PZD, celem zatwierdzenia. Zarząd zapoznał się z projektem preliminarza finansowego OZS PZD w Szczawnie-Zdroju na 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD. Projekt preliminarza zostanie przedłożony do uchwaleni na posiedzeniu plenarnym ORS Sudeckiego PZD.

Podczas posiedzenia Zarząd przyjął informację z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 r., z której wynika, że ponad 30 % ROD naszego Okręgu ma już zaplanowany termin zebrania. Poza tym zaakceptowano materiały na naradę dla członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

W toku obrad OZ Sudecki przyjął plan kontroli ROD w Okręgu Sudeckim w zakresie organizacyjnym i finansowym na rok 2019, zapoznał się z wynikami kontroli w ROD wydając stosowne zalecenia pokontrolne, a także omawiał sprawy wewnątrz-ogrodowe i sytuację w ROD Okręgu Sudeckiego w aspekcie stosowania prawa związkowego.

W sprawach różnych podjęto stosowne uchwały związku z obowiązkiem wdrażania postanowień  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Lidia Miszta

starszy inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress